Молитва «Символ веры» на русском языке.

Верую в еди­но­го Бога Отца, Все­дер­жи­те­ля, Твор­ца неба и зем­ли, все­го види­мо­го и неви­ди­мо­го.

И в еди­но­го Гос­по­да Иису­са Хри­ста, Сына Божия, Еди­но­род­но­го, рож­ден­но­го от Отца преж­де всех веков: Све­та от Све­та, Бога истин­но­го от Бога истин­но­го, рож­ден­но­го, не сотво­рен­но­го, одно­го суще­ства с Отцом, Им же все сотво­ре­но.

Ради нас людей и ради наше­го спа­се­ния сшед­ше­го с небес, и при­няв­ше­го плоть от Духа Свя­то­го и Марии Девы, и став­ше­го чело­ве­ком.

Рас­пя­то­го же за нас при Пон­тий­ском Пила­те, и стра­дав­ше­го, и погре­бен­но­го.

И вос­крес­ше­го в тре­тий день соглас­но Писа­ни­ям.

И вос­шед­ше­го на небе­са, и сидя­ще­го по пра­вую сто­ро­ну Отца.

И сно­ва гря­ду­ще­го со сла­вою, что­бы судить живых и мерт­вых, Его же Цар­ству не будет кон­ца.

И в Духа Свя­то­го, Гос­по­да, даю­ще­го жизнь, от Отца исхо­дя­ще­го, с Отцом и Сыном сопо­кла­ня­е­мо­го и про­слав­ля­е­мо­го, гово­рив­ше­го через про­ро­ков.

В еди­ную свя­тую, собор­ную и апо­столь­скую Цер­ковь.

При­знаю одно кре­ще­ние для про­ще­ния гре­хов.

Ожи­даю вос­кре­се­ния мерт­вых, и жиз­ни буду­ще­го века. Аминь (истин­но так).

 

Молитва «Символ веры» по-церковнославянски с ударениями.

Вёрую во є3ди1наго бGа nц7A, вседержи1телz, твор­цA нб7у и3 земли2, ви6димымъ же всBмъ и3 неви6димымъ.

И# во є3ди1наго гDа ї}са хrтA, сн7а б9іz, є3динор0днаго, и4же t nц7A рож­дeн­на­го прeж­де всёхъ вBкъ: свё­та t свё­та, бGа и4стинна t бGа и4стинна, рож­дeн­на, несо­творeн­на, є3диносyщна nц7Y, и4мже вс‰ бhша.

Нaсъ рaди чело­вBкъ и3 нaше­гw рaди сп7сeніz сшeд­ша­го съ нб7съ, и3 воплоти1вшагосz t д¦а с™а и3 мRjи дв7ы, и3 вочlвёч­шасz.

Распs­та­го же за ны2 при пон­тjй­ст­эмъ пілaтэ, и3 стра­дaв­ша, и3 погребeн­на.

И# вос­кr­ша­го въ трeтій дeнь, по писaніємъ.

И# воз­шeд­ша­го на нб7сA, и3 сэдs­ща њдес­нyю nц7A.

И# пaки грzдy­ща­го со слa­вою суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ, є3гHже цrтвію не бyдетъ кон­цA.

И# въ д¦а с™aго, гDа, живо­творs­ща­го, и4же t nц7A и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ спо­кланsе­ма, и3 сслaви­ма, гlг0лавшаго прbр0ки.

Во є3ди1ну с™yю, соб0рную и3 ґпcль­скую цRковь.

И#спо­вё­дую є3ди1но кRщeніе во њстав­лeніе грэхHвъ.

Чaю вос­кrніz мeрт­выхъ:

И# жи1зни бyду­ща­гw вёка. Ґми1нь.

 

См. так­же мате­ри­а­лы о сим­во­ле веры на сай­те “Азбу­ка веры”